เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2251-3934 ต่อ 128 (ห้องกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) โทรสาร : 0-2251-4159

เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน

https://www.facebook.com/PDSSciTech

เพจชุมนุมวิทยาศาสตร์ PDS - science CLUB

https://www.facebook.com/pdsscienceclub/

saksit@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์  โอปัณณา

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

sakkarin@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์ศักรินทร์  อะจิมา

(เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

surang@satitpatumwan.ac.th

อาจารย์สุรางค์ วีรประเสริฐสุข

(เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

Copyright © 2021 (Science Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.