เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ข้อมูลการเผยแพร่งานวิจัยโดยอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
การประชุม “11th National Academic Conference of 2019 “Professional Management in Disruptive World” วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
งานวิจัยที่เผยแพร่ 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาเรื่องทรัพยากรธรณีที่มีต่อความสามารถตามมาตรฐานสะเต็มศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาวิชัย และนายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ 2. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ DOUBLE STEAM ที่มีต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้วิจัย : นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา นางสาวกรรณิการ์ ปัญญาวิชัย นายณัฐ สิทธิกร นายชวลิต ศรีคำ นางปิยะนันท์ ภักดีบำรุง นางสาวเบญจมาศ พงษ์พล นางสาวพรพรรณ เสริมพงษ์พันธ์ นางสาวณัฐิกา ลี้สกุล นางสาวณภัสวรรก์ สุภาแสน นางสาวอรพรรณ เลิศสินเกรียงไกร นางสาวเฌอณรินทร์ วรรณรัตนางกูร นายคมสันต์ ไวฉลาด นางสาวพิชญ์นิตา สองสนู นางสาวดวงกมล เจียมเงิน นางสุจุฑา สีทองสุรภณา นายกิตติภูมิ บุญรักษ์
การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางานวิจัยสูเศรษฐกิจชุมชนไทยใหยั่งยืน” วันเสารที่ 27 และวันอาทิตยที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
งานวิจัยที่เผยแพร่ 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเรื่องของแข็ง ของเหลว แก๊ส ด้วยการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนามโนมติทางวิทยาศาสตร์และ ความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นายพงศธร นันทธเนศ และนายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ 2. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการรู้สิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนในวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 (ชีววิทยา) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนอักษรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นายวัฒนโชติ เพ็งพริ้ง นางสุรางค์ วีรประเสริฐสุข และนายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ 3. ผลการจัดการเรียนรู้ผ่านกูเกิลคลาสรูมในรายวิชาวิทยาศาสตร์สาระที่ 2 วิทยาศาสตร์กายภาพที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนอักษรศาสตร์ โรงเรียนสาธิตสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ผู้วิจัย : นางสุรางค์ วีรประเสริฐสุข และนายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3 The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology 2019 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
งานวิจัยที่เผยแพร่ 1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านกูเกิลคลาสรูมที่มีต่อความสามารถในการทำโครงงานและ
จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย : นางสาวอุมาภรณ์ รอดมณี นางสุรางค์ วีรประเสริฐสุข นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ และนางสาวชนากานต์ ธนนิวัฒน์ 2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นายศรัณย์ พ่วงสมบัติ นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3. การศึกษาทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับอาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นางปิยะนันท์ ภักดีบำรุง นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ นางสาวณภัสวรรก์ สุภาแสน และนางสาวเฌอณรินทร์ วรรณรัตนางกูร
การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร ครั้งที่ 4 หัวข้อ การศึกษายุค DIGITAL DISRUPTION ตามที่คณะอนุกรรมการสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมซาโต เดอ เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งานวิจัยที่เผยแพร่ 1. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนออนไลน์แบบ google classroom ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นางศิริลักษณ์ คงมนต์ นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ที่มีต่อการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นายกิตติศักดิ์ นิทาน และนายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ 3. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการเรื่องการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่มีต่อทักษะและกระบวนการสำคัญของสาระเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นางสาวณัฐิกา ลี้สกุล นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ นางสาวณภัสวรรก์ สุภาแสน 4. การพัฒนาชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัย : นางสาวณภัสวรรก์ สุภาแสน นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ นางสาวณัฐิกา ลี้สกุล และนางสาวเฌอณรินทร์ วรรณรัตนางกูร 5. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาแบบจำลองความคิดและทักษะการสร้างแบบจำลอง เรื่องปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ผู้วิจัย : นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา ในการนำเสนอผลงานวิจัยนี้นายศักดิ์สิทธิ์ โอปัณณา ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยายในผลงานวิจัย “ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาแบบจำลองความคิดและทักษะการสร้างแบบจำลอง เรื่องปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยาและดาราศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน”

Copyright © 2021 (Science Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.