เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
โครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2563
ม.4
ม.1
ม.2
ม.3
ม.5
>> รวมโครงการสอนภาคเรียนที่ 1/2563 << ม.6
ว21101 วิทยาศาสตร์ 1
ว31101 วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
ว31102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2
ว33101 วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
ว22101 วิทยาศาสตร์ 3
ว23101 วิทยาศาสตร์ 5
ว21201 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์
ว31105 ชีววิทยา 1
ว32201 ฟิสิกส์ 3
ว33102 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ 1
ว31107 ฟิสิกส์ 1
ว32241 ชีววิทยา 3
ว30282 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
ว30286 เคมีอาหาร
ว30283 เทคนิคปฏิบัติการทางชีววิทยาขั้นพื้นฐาน
ว31106 เคมี 1
ว32221 เคมี 3
ว33201 ฟิสิกส์ 5
ว33221 เคมี 5
ว33241 ชีววิทยา 5
ว33283 วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ 1
ว22201 สนุกเรียนรู้สู่โลกวิทยาศาสตร์
ว23201 ทักษะเชิงกลไกและไฟฟ้า

Copyright © 2020 (Science Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.