เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียน
ปรัชญา " การเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิต "
วิสัยทัศน์ " เป็นกลุ่มสาระเรียนรู้หนึ่งขององค์กรที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนดำเนินการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและให้บริการทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาในระดับสังคมและประเทศชาติ "
นวัตกรรมนำเสนอของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- ปีการศึกษา 2561 โครงการสวนพฤกษศาสตร์ - ปีการศึกษา 2561 โครงงานวิทยาศาสตร์ - ปีการศึกษา 2562 โครงการเปิดโลกวิทยทัศน์
>> >> >>
>> >> >>

Copyright © 2021 (Science Department of Patumwan Demonstrations School,Srinakharinwirot University) All rights reserved.